ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ทั้งหมด 25 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
แผนที่คุณค่าทรัพยากรและตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร ควน ป่า นา เล กรณีศึกษาอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล2557
PDF Icon
สำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง”
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์2557
PDF Icon
แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชัยรัตน์ จุสปาโล2557
PDF Icon
รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งขนาดเล็ก กรณีศึกษาชุมชนบุโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี2557
PDF Icon
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชนภายใต้วิถีโหนด-นา-เลในคาบสมุทรสทิงพระ
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์2557
PDF Icon
การพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
พิไลวรรณ ประพฤติ2557
PDF Icon
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมพร ณ นคร2556
PDF Icon
การศึกษาการทำแผนชุมชนพหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริการป่าชายเลน ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา
พิไลวรรณ ประพฤติ2556
PDF Icon
การพัฒนาระบบประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
ธนิต เฉลิมยานนท์2556
PDF Icon
เครื่องมือการจัดการพื้นที่พรุฉิมพลี อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา
เบญจวรรณ ธีระกุล 2556
PDF Icon
ABC-TRF Forum ภาคใต้ : ความรู้เพื่อสาธารณะ
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์2556
PDF Icon
โครงการการสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดสงขลา
ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์2555
PDF Icon
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มและการวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร และตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
จิตนพา วุ่นบัว2555
PDF Icon
โครงการการสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช
บุณฑรี จันทร์กลับ 2555
PDF Icon
โครงการ การสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดพัทลุง
พิไลวรรณ ประพฤติ2555
PDF Icon
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติสำหรับประกอบการเตือนภัยชุมชน
ศุภกร กตาธิการกุล2555
PDF Icon
โครงการการสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดสตูล
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร2555
PDF Icon
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว.
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล2555
PDF Icon
กลยุทธ์การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
วชิราภรณ์ ขุนจันทร์2555
PDF Icon
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์
สุธรรม นิยมวาส2555
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ทั้งหมด 25  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400