รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610036
ชื่อโครงการ : การจัดการสถาบันและประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา: กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV)
  Institutional Arrangement and Aid Effectiveness: The Case Study of Japan's and Thailand's Aid Provision in CLMV
หัวหน้าโครงการ : ภาคภูมิ ทิพคุณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาคภูมิ ทิพคุณ
หัวหน้าโครงการ
ศิริพร วัชชวัลคุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. To study Japan’s and Thailand’s aid delivery process to CLMV focusing on institutional arrangement in selected sectors, namely, infrastructure, agriculture and rural development.

2. To understand factors which contribute to aid effectiveness in CLMV.

3. To draw a lesson learned and provide policy recommendations to persons and organizations involved in this issue of both sides (developed partners – Japan and Thailand, and developing partners – CLMV).

สถิติการเปิดชม : 743 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 67 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400