รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610042
ชื่อโครงการ : ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  Later Life in the City: Personal Life and in the Public Space of Aging Chinese-Thai and Musalim people who live in Hat Yai, Songkhla Province
หัวหน้าโครงการ : สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
ทีมวิจัย :
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเมืองหาดใหญ่ผ่านความทรงจำของผู้สูงอายุจีนและมุสลิม

2. การให้นิยามหรือความคิดต่อเรื่อง “ความแก่” และ “กระบวนการเข้าสู่ความแก่” ของผู้สูงอายุจีนและมุสลิม ทั้งชายและหญิง โดยศึกษาจากการใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะภายใต้บริบทเมืองหาดใหญ่

3. การให้ความหมาย กำหนดท่าทีและคาดหวังต่อผู้สูงอายุชายและหญิงอย่างไร รวมทั้งความคาดหวังของคนในครอบครัวและการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมความเป็นจีนและมลายูมุสลิม

สถิติการเปิดชม : 2,638 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 363 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400