ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
สถานการณ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปาริฉัตร ตู้ดำ2559
PDF Icon
ศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการอบรมเลี้ยงดูบุตร: กรณีศึกษาครอบครัวอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อานิส พัฒนปรีชาวงศ์2559
PDF Icon
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย
จตุพล ดวงจิตร2559
PDF Icon
บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
มารุยูกี รานิง2559
PDF Icon
บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วารุณี ณ นคร2559
PDF Icon
ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย
อับดุลการีม สาแมง2559
PDF Icon
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมุสลิมผ่านมัสยิด กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ซูมัยยะห์ สาและ2559
PDF Icon
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ
อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ2559
PDF Icon
ตลาดนัดกลางคืน: แนวทางสร้างอาชีพท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วิไลวรรณ กาเจร์2556
PDF Icon
ปัญหาจากการขยายตัวของเมืองชายแดนและผลกระทบต่อชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาเมืองชายแดนด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อับดุลลาตีฟ การี2556
PDF Icon
ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช2556
PDF Icon
การเรียนรู้และปรับตัวเพื่อการดำรงอยู่ในวิถีเมืองเสี่ยงภัย : กรณีอำเภอหาดใหญ่และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ2556
PDF Icon
เรื่องเล่าชีวิตครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความต้องการและความหวาดกลัว
กีรติกานต์ บุญฤทธิ์2556
PDF Icon
ด่านเบตง: วิถีสู่ความแข็งแกร่ง
นุรซีตา เพอแสละ2556
PDF Icon
การสอนด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของครูไทยพุทธ ภายใต้ความกลัวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ปัญญา เทพสิงห์2556
PDF Icon
ยาเสพติดและอิสลาม: วิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนมุสลิมชายแดนใต้
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง2556
PDF Icon
รูปแบบและกลยุทธ์การการปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้: กรณีการข่าวลือ ข่มขู่ ห้ามทำงานวันศุกร์
ทัศมะ โพธิ์ดี2556
PDF Icon
ศึกษาสภาพและผลกระทบทางสังคมจากการแต่งงานข้ามแดนโดยการใช้วะลีย์อาม (ตัวแทนรัฐเป็นผู้ปกครองฝ่ายหญิง): กรณีศึกษา การแต่งงานโดยใช้วะลีอามในจังหวัดสงขลาและนราธิวาส
รอซีดะห์ หะนะกาแม2556
PDF Icon
ญามาอะดะวะฮฺตับลีฆ กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิม: กรณีศึกษาตลาดเสื้อโต๊ป มัรกัสยะลา
สุไลมาน ขาเร็มดาเบะ2556
PDF Icon
the other Chinese within: เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
สะรอนี ดือเระ2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย ทั้งหมด 20  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400