รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620013
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับกล้วยไข่ส่งออก
  Technology development for pre- and postharvest management to export Khai banana
หัวหน้าโครงการ : ยศพล ผลาผล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยศพล ผลาผล
หัวหน้าโครงการ
สุเมธ พากเพียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตกล้วยไข่คุณภาพแบบยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่เพื่อการส่งออกในระดับการค้า

สถิติการเปิดชม : 989 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 146 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400