รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620026
ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
 
หัวหน้าโครงการ : รภัสสา จันทาศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รภัสสา จันทาศรี
หัวหน้าโครงการ
สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุริยา ยิ่งรัตนสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐชัย จันทชุม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สนอง เศษโม้
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมตตา เก่งชูวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มะละกอให้มีปริมาณ คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นเหมาะกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

2. วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มะละกอให้มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

3. วิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารสำหรับมะละกอในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

4. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามะละกอให้กระจายสู่พื้นที่เป้าหมาย

5. ส่งเสริมการผลิตมะละกอในพื้นที่เป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลัก

6. เพื่อสร้างฐานพันธุกรรมของมะละกอในประเทศ

7. เพื่อสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตมะละกอสู่ชุมชน

สถิติการเปิดชม : 874 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400