รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620028
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
  Formulation Development, Efficacy Testing, Toxicity Testing, and Survey of Grower’s Acceptance of Rhizobacteria Product for Plant Growth Promotion
หัวหน้าโครงการ : กัญชลี เจติยานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กัญชลี เจติยานนท์
หัวหน้าโครงการ
อรรัตน์ โลหิตนาวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : โครงการวิจัยที่ 1 โครงการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพและการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียสายพันธุ์ RS87 ชนิดกรานูล (ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.กัญชลี เจติยานนท์ และ รศ.ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง)

(1.) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียสายพันธุ์ RS87 ชนิดกรานูลต่อการเจริญเติบโตของผักกินใบในแปลงปลูกของเกษตรกร

(2.) เพื่อสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อปุ๋ยไรโซแบคทีเรียโครงการวิจัยที่ 2 โครงการวิจัยทดสอบความปลอดภัยของเชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87 (ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์อรรัตน์ โลหิตนาวี)

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเกิดพิษเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลองเมื่อได้รับโดยวิธีรับประทาน และฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังโครงการวิจัยที่ 3 โครงการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับและทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียสายพันธุ์ RS87 สำหรับการปลูกข้าวในสภาพน้ำขัง (ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล และ รศ.ดร.กัญชลี เจติยานนท์)

(1.) เพื่อพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียสายพันธุ์ RS87 ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวใน สภาพน้ำขัง

(2.) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพเรือนทดลอง

(3.) เพื่อทดสอบความมีชีวิตของเชื้อสายพันธุ์ RS87 เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์นาน 1 ปี

สถิติการเปิดชม : 1,018 ครั้ง
ชุดโครงการ : Biocontrol (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 100 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400