รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620033
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง
  Microbial Risk Analysis of MWA Water Treatment Process
หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ธิดารัตน์ บุญมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวิไล กิจพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงนรา อัตนวานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
จงกลนี อาศุเวทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โสภิน รัชตะวาณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ พลูศรีกาณจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉวีพันธ์ ทรวงเกียรติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 3.1 การระบุปัจจัยหรือขั้นตอนที่มีผลต่อมาตรฐานความปลอดภัยน้ำประปา

3.2 การศึกษามาตรการจัดการความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง

3.3 การประปานครหลวงสามารถประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยน้ำประปาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม (Guidelines for Drinking Water Quality) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

สถิติการเปิดชม : 1,175 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความมั่นคงอาหาร (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400