รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620043
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อกึ่งแห้งพร้อมรับประทานจากเนื้อที่มีลักษณะเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่า และการนำไปใช้ประโยชน์
  Product Development of Semi-Dried Product from Tough Meat Characteristic to Increase Value and Utilization
หัวหน้าโครงการ : คมแข พิลาสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
คมแข พิลาสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
รุจริน ลิ้มศุภวานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภลักษณ์ สรภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสูตรและกรรมวิธีการแปรรูปต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปกึ่งแห้งพร้อมรับประทาน

2. เพื่อศึกษาความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งคุณภาพในการบริโภคของเนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปเมื่อผ่านกระบวนการทำให้สุกที่แตกต่างกัน

3. เพื่อศึกษาความคงตัวและประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปกึ่งแห้งพร้อมรับประทานด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปกึ่งแห้งพร้อมรับประทานสถิติการเปิดชม : 1,732 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาชุดความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ไทย (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 155 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400