รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640002
ชื่อโครงการ : การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  Integration and Participation about Land Management by the Communiyt and Land Use in Cash Crops Area Maepoon Tambon Administration Organization Lablae District Uttaradit Province
หัวหน้าโครงการ : ครรชิต พิระภาค : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ครรชิต พิระภาค
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีชีวิต รูปแบบการจัดการที่ดิน และใช้ประโยชน์ที่ดิน

2) เพื่อบูรณาการการจัดการที่ดินของชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการสร้างกลไก กติกาและหลักเกณฑ์ปฏิบัติร่วมกันในการใช้และอนุรักษ์ที่ดิน และนำไปใช้เป็นต้นแบบของการจัดการที่ดินที่ยั่งยืน

3) เพื่อนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ชุมชนสามารถจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับแปลงและนำไปสู่กระบวนการจัดการที่ดินของชุมชนได้เอง

สถิติการเปิดชม : 2,113 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (58 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 534 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400