ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : Research Platform ที่ดิน ทั้งหมด 58 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์2559
PDF Icon
การศึกษาสภาพการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย
ศิริพร สัจจานันท์2558
PDF Icon
ศึกษาวิถีชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา: ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย
นิอร สิริมงคลเลิศกุล2558
PDF Icon
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงด้านการเกษตรและบทบาทของหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการคุ้มครองเกษตรกร
กนิช บุณยัษฐิติ2558
PDF Icon
ประมวลองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดินเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในอนาคต
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์2558
PDF Icon
วิจัยเรื่องแบบจำลองการปรับปรุงภาษีที่ดินและระบบที่ดินเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน
ดวงมณี เลาวกุล2557
PDF Icon
โครงการศึกษาบทบาทของที่ดินในอนาคต
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา2557
PDF Icon
แนวทางการป้องกันปัญหาประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานของรัฐ ศึกษากรณี: พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
สถาพร เริงธรรม2556
PDF Icon
การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ำยมตอนบน
พีรวัฒน์ ปลาเงิน2556
PDF Icon
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ครรชิต พิระภาค2556
PDF Icon
การจัดการการปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ณรงค์ พลีรักษ์2556
PDF Icon
ผลกระทบการใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีที่ราชพัสดุ (กำแพงเมือง-คูเมืองโบราณ)
ทวีชัย ลิยี่เก2556
PDF Icon
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกชนิดพืชในการปลูกบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
นิอร สิริมงคลเลิศกุล2556
PDF Icon
วิจัยเชิงปฏิบัติการการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อำนาจ จันทร์ช่วง2556
PDF Icon
การวิจัยการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลที่ดินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลคลองศก
สมเกียรติ ประชุมรัตน์2556
PDF Icon
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในเขต ส.ป.ก. ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร2556
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกรโดยใช้รูปแบบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับที่ดินเอกชนที่ไม่ใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา เกษตรกรรายย่อยกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชลธิรา ปัญญา2556
PDF Icon
ประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินขนาดเล็กในที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม: แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศจากเกษตรกรที่ใช้ความรู้เป็นฐานในการดำเนินงาน
ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ2556
PDF Icon
วิจัยธนาคารที่ดิน :องค์กรขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน
สถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ2555
PDF Icon
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนจากเหตุการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาอำเภอบางบัวทอง อำเภอคลองหลวงและเขตดอนเมือง
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์2555
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :Research Platform ที่ดิน ทั้งหมด 58  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400