รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640009
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
 
หัวหน้าโครงการ : ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
หัวหน้าโครงการ
วัชรี เกษพิชัยณรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรารัตน์ วงศ์เกี่ย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรินทร์ ปัญจบุรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ใช้การทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Project-RBL) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2. เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือการทำ RBL แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการสถิติการเปิดชม : 1,187 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 66 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400