ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ทั้งหมด 37 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการเยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา “ นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต ”
ไพโรจน์ คีรีรัตน์2562
PDF Icon
อำนวยการเพื่อความยั่งยืนของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์2561
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไพโรจน์ คีรีรัตน์2561
PDF Icon
การพัฒนาระบบ PLC Online สำหรับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา
เกษณี ไทยจรรยา2561
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัฒนา รัตนพรหม2561
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ
คงวุฒิ นิรันตสุข2561
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม2561
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์2561
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณัฐกร โต๊ะสิงห์2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัฒนา รัตนพรหม2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิต อินณวงศ์2560
PDF Icon
หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา
สุมล นิลรัตน์นิศากร2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ2560
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไพโรจน์ คีรีรัตน์2560
PDF Icon
การวิจัยขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์2559
PDF Icon
การวิจัยการขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2559
PDF Icon
การวิจัยขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ปริศนา รักบำรุง 2559
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ทั้งหมด 37  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400