รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640011
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
 
หัวหน้าโครงการ : ประกอบศิริ ภักดีพินิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
หัวหน้าโครงการ
สุริยา ส้มจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดพะเยา และเชียงราย ให้ใช้การทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Learning-RBL) พัฒนานักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2. เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือการทำ RBL แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ

สถิติการเปิดชม : 818 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 56 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400