รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640012
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
 
หัวหน้าโครงการ : ทิพวรรณ พานเข็ม
ทีมวิจัย :
ทิพวรรณ พานเข็ม
หัวหน้าโครงการ
ทองอุ่น มั่นหมาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยฉัตร ทองแพง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนก โตสุรัตน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ ให้ใช้การทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Learning-RBL) พัฒนานักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2. เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือการทำ RBL แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ

สถิติการเปิดชม : 1,424 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400