รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640013
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
 
หัวหน้าโครงการ : อินทิรา ซาฮีร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อินทิรา ซาฮีร์
หัวหน้าโครงการ
สุระ วุฒิพรหม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร พรไตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขวิทย์ โสภาพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพ็ญภัคร พื้นผา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรพันธ์ แสงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิยม จันทร์นวล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธิดา ตันเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภกัญญา จันทรุกขา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย อันพิมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของห้องเรียนใน 10โรงเรียนที่เข้าร่วมกับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้การทำบนฐานวิจัย (Research-Based Learning) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
สถิติการเปิดชม : 650 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400