รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640014
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
 
หัวหน้าโครงการ : วัฒนา รัตนพรหม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วัฒนา รัตนพรหม
หัวหน้าโครงการ
ภวิกา ภักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปริศนา รักบำรุง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชให้สามารถใช้การทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Learning-RBL) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2. เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือการทำ RBL แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สถิติการเปิดชม : 1,162 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400