รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710018
ชื่อโครงการ : ออกแบบมาตรการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงเพื่อบรรเทาความขัดแย้งในสังคมไทย
  Redesigning protest policing to cope with conflicts in Thai society
หัวหน้าโครงการ : จันจิรา สมบัติพูนศิริ
ทีมวิจัย :
จันจิรา สมบัติพูนศิริ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ธ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ประวัติศาสตร์การรับมือผู้ชุมนุมในสังคมไทยช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2553 มีลักษณะอย่างไร?

2. ปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อรูปแบบการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงในแบบต่างๆ ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา?

3. รูปแบบการรับมือผู้ชุมนุมประท้วงส่งผลต่อพลวัตความขัดแย้งในแต่ละช่วงอย่างไร?

4. จากประสบการณ์การมือผู้ประท้วงในต่างประเทศ ตัวแบบมาตรการรับมือผู้ประท้วงใดบ้างที่ประสบความสำเร็จในการช่วยบรรเทาความขัดแย้งรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุของการประท้วง? และสามารถประยุกต์ในการออกแบบคู่มืองานตำรวจการชุมนุมประท้วงใหม่บริบทสังคมไทยได้อย่างไร?

สถิติการเปิดชม : 1,555 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 194 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400