รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710038
ชื่อโครงการ : ตำรวจกับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของไทย
  Police and Transitional Democracy in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปรีดา สถาวร
ทีมวิจัย :
ปรีดา สถาวร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.พ. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของสถาบันตำรวจในช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตยของไทย

2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการเป็นประชาธิปไตยของไทย

3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของสถาบันตำรวจสู่การตำรวจแบบประชาธิปไตยของไทย

สถิติการเปิดชม : 1,825 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 165 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400