รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720002
ชื่อโครงการ : การสร้างหลักสูตรการบริหารสู่ความสำเร็จจากการถอดประสบการณ์ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จ.จันทบุรี
  Development of Training Courses for Administration Achievement Learned fom Business Experience of Tha Mai Agriculture Cooperatives, Chanthaburi Province
หัวหน้าโครงการ : อารยา สุนทรวิภาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อารยา สุนทรวิภาต
หัวหน้าโครงการ
อัชราภรณ์ พลยานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศพล ผลาผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลวดี เนื่องแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ ถอดแบบจำลองธุรกิจของสหกรณ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด สู่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด และสหกรณ์อื่นๆ

3. เพื่อขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆ โดยการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่นๆ โดยใช้ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด เป็นกรณีศึกษา (Case Study)

สถิติการเปิดชม : 1,885 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 532 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400