รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720003
ชื่อโครงการ : การศึกษาระบบตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ
  Thai Fruit Market System in Northern Vietnam Market
หัวหน้าโครงการ : อารยา สุนทรวิภาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อารยา สุนทรวิภาต
หัวหน้าโครงการ
พัชรี ปรีเปรมโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศพล ผลาผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัชราภรณ์ พลยานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 5.1 ศึกษานโยบายและกฎระเบียบทางการค้าผลไม้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีต่อการนำเข้าผลไม้ไทย

5.2 ศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรมการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนของผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ

5.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Consumer) ของผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ

5.4 วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการผลไม้ไทยที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

สถิติการเปิดชม : 2,145 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 567 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400