รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720008
ชื่อโครงการ : การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง
  The Possibility of Systemic Management for Quality Beef from Cull Dairy Cow
หัวหน้าโครงการ : ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
หัวหน้าโครงการ
จารุนันท์ ไชยนาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัณฑิต กีรติการกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเชิงระบบในการผลิตเนื้อโคนมคัดทิ้งจากฟาร์มของเกษตรกร

2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคนมคัดทิ้งจากฟาร์มเกษตรกร

3) เพื่อศึกษากระบวนการเพิ่มมูลค่า ต้นทุนและผลตอบแทนจากโคนมคัดทิ้ง

สถิติการเปิดชม : 1,765 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 275 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400