ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค ทั้งหมด 12 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
สุริยะ สะวานนท์2558
PDF Icon
รูปแบบการขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านป่าเว่อ และบ้านหญ้าคา จังหวัดร้อยเอ็ด
วิโรจน์ ภัทรจินดา2557
PDF Icon
การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์2557
PDF Icon
การจัดการกระบวนการผลิตโคเนื้อเชิงระบบเพื่อมุ่งเป้าสู่การตลาดในเขตภาคเหนือและขยายโอกาสสู่ระดับอาเซียน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
โชค โสรัจกุล2557
PDF Icon
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักสำเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ
กฤตพล สมมาตย์2557
PDF Icon
การบริหารจัดการระบบการผลิตโคพื้นเมือง เพื่อความยั่งยืนของโคต้นน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณรงค์ วีรารักษ์2557
PDF Icon
โอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าโคเนื้อของไทยในตลาดอาเซียน-จีน : กรณีศึกษาตลาดใน สปป.ลาว เวียดนาม และจีน (ตอนใต้)
สุเทพ นิ่มสาย2557
PDF Icon
แบรนด์เนื้อโค: ปัจจัยแห่งความสำเร็จในมุมมองของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
วรนรินร์ อิ้มทับ2557
PDF Icon
นวัตกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาโคเนื้อเชิงระบบเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน
ธำรงค์ เมฆโหรา2557
PDF Icon
ระบบบริหารโซ่อุปทานแม่โคต้นน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโคและให้ผลตอบแทนที่ดี
สมพร ดวนใหญ่2556
PDF Icon
การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ2556
PDF Icon
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ
สุริยะ สะวานนท์2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค ทั้งหมด 12  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400