รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720019
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียน สู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  Synthesis of Longan and Durian’s Supply Chain towards Support Policy under ASEAN Economic Community
หัวหน้าโครงการ : นงนุช อังยุรีกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นงนุช อังยุรีกุล
หัวหน้าโครงการ
สายทิพย์ โสรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโซ่อุปทานลำไยและทุเรียนของไทย ในการดำเนินธุรกิจภายในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. เพื่อประเมินสถานการณ์การประกอบการตามโซ่อุปทานลำไยและทุเรียนของไทย และนำเสนอนโยบายส่งเสริมระบบการทำงานของโซ่อุปทานลำไยและทุเรียน ให้มีความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถิติการเปิดชม : 3,130 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 661 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400