รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720020
ชื่อโครงการ : ผลกระทบต่อการผลิตลำไยภาคตะวันออกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
  Effect of Climate Change to Longan Production in Eastern Part of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
ทีมวิจัย :
ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
หัวหน้าโครงการ
ชมภู จันที
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มีต่อการผลิตลำไยนอกฤดูในจังหวัดจันทบุรี
สถิติการเปิดชม : 924 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 86 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400