รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720033
ชื่อโครงการ : ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ
  Production System of Quality Pummelo for Identity Creation of Chaiyaphum Pummelo
หัวหน้าโครงการ : สังคม เตชะวงค์เสถียร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สังคม เตชะวงค์เสถียร
หัวหน้าโครงการ
สุมนา นีระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชริน ส่งศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมยศ มีทา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาส้มโอพันธุ์ทองดีของอำเภอบ้านแท่น และส้มโอเนื้อสีแดงของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นส้มโออัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ

2. เผยแพร่ผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการการผลิตส้มโอคุณภาพดี สู่เกษตรกร

3. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 776 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 111 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400