รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720040
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับสปอร์เชื้อราร่วมกับระบบการพยากรณ์เพื่อการทำนายและการจัดการโรคที่สำคัญในสวนทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม
  Application of fungal spore trapping technology combined with forecasting systems for prediction and management of durian diseases based participatory research
หัวหน้าโครงการ : มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
ทีมวิจัย :
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
หัวหน้าโครงการ
วีระณีย์ ทองศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศพล ผลาผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนสปอร์ของเชื้อรา P. palmivora และ C. salmonicolor ตลอดจนเส้นใยของเชื้อรา R. solani ในแปลงทุเรียนที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ กับสภาพอากาศ ต่อการเกิดโรคใบไหม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา P. palmivora โรคราสีชมพูที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา C. salmonicolor และโรคใบติดที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา R. solani ตามลำดับ

2. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อรา P. palmivora ในดิน กับสภาพอากาศ และใช้พืชอาศัยของเชื้อ P. palmivora เป็นตัวบ่งชี้ในการเกิดโรค

3. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของการเกิดโรคในแปลงทุเรียนซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา P. palmivora, C. salmonicolor และเชื้อรา R. solani ต่อความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน

สถิติการเปิดชม : 929 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 128 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400