รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720043
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม
  Participatory research on novel durian production technology development
หัวหน้าโครงการ : ยศพล ผลาผล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยศพล ผลาผล
หัวหน้าโครงการ
สุทิศา พินิจไพฑูรย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรี ปรีเปรมโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ ดีวัฒนวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมิตร คุณเจตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรงต้นทุเรียนแบบใหม่ เพื่อลดต้นทุน แรงงาน และสารเคมี

2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ

3. ศึกษาอิทธิพลของสภาพอากาศต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทุเรียน

สถิติการเปิดชม : 1,247 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 352 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400