รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720049
ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักสำเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ
  Pon-Yang-Khram beef farmers using fermented total mixed ration technology transfer project
หัวหน้าโครงการ : กฤตพล สมมาตย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤตพล สมมาตย์
หัวหน้าโครงการ
พิชาด เขจรศาสตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พีรพจน์ นิติพจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรุณ โคตะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงโคขุนด้วยอาหารทดสอบโดยเกษตรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อโพนยางคำร่วมด้วยโดยทำการศึกษาสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ (ระดับไขมันแทรก ความนุ่ม และสีของเนื้อ)
สถิติการเปิดชม : 2,205 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 384 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400