รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720051
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาโคเนื้อเชิงระบบเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน
  Management Innovation of Cattle Development System for Food Security and Competitiveness
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
ธานี ภาคอุทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวรรตน์ กรมเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลี้ยงแม่โค และระบบการบริหารจัดการโคต้นน้ำเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน (กรณีศึกษา)

2. เพื่อศึกษาระบบการผลิต และพฤติกรรมการบริโภคเนื้อโคของประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า และมาเลเซีย)

3. เพื่อประเมินผลกระทบการเติมโคต้นน้ำรูปแบบต่าง ๆ

4. สังเคราะห์มาตรการและนโยบายการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อไทยสู่ความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน

สถิติการเปิดชม : 2,119 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 567 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400