รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5740039
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร(พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2560)
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วราภรณ์ กล่อมใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม และราชบุรีที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาใช้กระบวนการโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Project-RBL) ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ

2. เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือการทำ RBL แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม และราชบุรีที่ร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทั้งในส่วนของครูและนักเรียน

3. เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทาง และเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานบนฐานวิจัยที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาไทย

4. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์การใช้กระบวนการ และเครื่องมือที่เกิดขึ้นจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาต่อผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สถิติการเปิดชม : 738 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400