รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5740040
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พฤษภาคม 2557-เมษายน 2560)
 
หัวหน้าโครงการ : ณัฏฐ์ ดิษเจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
หัวหน้าโครงการ
สุภาพร พรไตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขวิทย์ โสภาพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรพันธ์ แสงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย อันพิมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภกัญญา จันทรุกขา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุระ วุฒิพรหม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปุริม จารุจำรัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
อินทิรา ซาฮีร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิยม จันทร์นวล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของห้องเรียนใน 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยใช้การทำโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning) ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 รุ่น

2. เพื่อสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การทำโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือการทำ RBL แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธรที่ร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ทั้งในส่วนของครูและนักเรียน

4. เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทาง และเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานบนฐานวิจัยที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาไทย

สถิติการเปิดชม : 325 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400