รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5740041
ชื่อโครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (พฤษภาคม 2557 - เมษายน 2560)
 
หัวหน้าโครงการ : พงศธร ทวีธนวาณิชย์
ทีมวิจัย :
พงศธร ทวีธนวาณิชย์
หัวหน้าโครงการ
สาคร แก้วสมุทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทองอุ่น มั่นหมาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุสรา จันทรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดศรีสะเกษ – สุรินทร์ ให้ใช้การทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research Based Project-RBL) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2.ติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือการทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Project-RBL) แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ

3.เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทาง เครื่องมือ สร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไปสู่การทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Project-RBL)

4.เพื่อตีความและศึกษาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและครู

สถิติการเปิดชม : 502 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400