รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5740046
ชื่อโครงการ : หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พฤษภาคม 2557 - เมษายน 2560)
 
หัวหน้าโครงการ : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หัวหน้าโครงการ
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงให้สามารถวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการทำโครงงานฐานวิจัยแก่โรงเรียนได้

2.เพื่อพัฒนาครูด้านการคิดเชิงระบบและการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

3.เพื่อสร้างเนื้อหาและเครื่องมือในการสื่อสารกับพี่เลี้ยงและครูให้สามารถทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อพัฒนารูปแบบ และสร้างเครื่องมือการทำโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กมัธยม และสำหรับการพัฒนาครู

5.เพื่อสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ RBL

สถิติการเปิดชม : 708 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) (37 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400