รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750029
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย
  Development of agricultural machinery used for soil condition improvement and reduction of the impact of agricultural machinery on soil in sugarcane cultivation
หัวหน้าโครงการ : ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปราโมทย์ กุศล
หัวหน้าโครงการ
ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
หัวหน้าโครงการ
สันติภาพ ศรีสุขจร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันรัฐ อับดุลลากาซิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดิษฐพร ตุงโสธานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ อุ่นคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : ศึกษากระบวนการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลที่เกิดกับดินในแปลงปลูกอ้อยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน
สถิติการเปิดชม : 345 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400