ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 121 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกส์อ้อย
ภูวนาท ฟักเกตุ2562
PDF Icon
การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดการพื้นที่การปลูกอ้อยแบบเกษตรแม่นยำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่2562
PDF Icon
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล
พงศ์ภัค บานชื่น2562
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน
ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร2562
PDF Icon
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่การติดตามแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาย ราชณุวงษ์ 2562
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตนเบียนของหนอนกออ้อยและการยอมรับของเกษตรกร
นุชรีย์ ศิริ2562
PDF Icon
พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง 2562
PDF Icon
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พัชริน ส่งศรี 2562
PDF Icon
การประยุกต์ใช้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากกระบวนการกรองสีน้ำตาลทรายเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นทางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง2562
PDF Icon
การประยุกต์ข้อมูลจากแผนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ2562
PDF Icon
การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในโครีดนม
อนุสรณ์ เชิดทอง2562
PDF Icon
การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช2562
PDF Icon
การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่และดิน เพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการดิน-ปุ๋ยในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางของประเทศไทย
ทิมทอง ดรุณสนธยา2562
PDF Icon
การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์2561
PDF Icon
การผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
จักรกฤษณ์ พจนศิลป์2561
PDF Icon
การจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว (ต่อเนื่อง)
สุภาพร กลิ่นคง2561
PDF Icon
การศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินร่วมกับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบ และการออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก
ธนัญกรณ์ ใจผ่อง2561
PDF Icon
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้จากอ้อยโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ประกิต สุขใย2561
PDF Icon
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สนธิชัย จันทร์เปรม2561
PDF Icon
การจัดการและการพัฒนาพันธุ์อ้อยน้ำตาล และอ้อยพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของประเทศไทย
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 121  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 7
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400