รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750030
ชื่อโครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล
  Forging Economic Value of By-Products from Sugar Industry
หัวหน้าโครงการ : ธงชัย สุวรรณสิชณน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธงชัย สุวรรณสิชณน์
หัวหน้าโครงการ
วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
หัวหน้าโครงการ
ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร
หัวหน้าโครงการ
จักรพล สุนทรวราภาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลฤดี แสงสีทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิติ กันตังกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลลดา บุราชรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนาจ ธีระวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธีรา วิทยากาญจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัณทิมา โอชารส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยมุ่งเน้นการคัดเลือกสารที่มีมูลค่าสูงจากใบอ้อยและกากอ้อยและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการนำไปใช้ประโยชน์
สถิติการเปิดชม : 612 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 219 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400