รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750038
ชื่อโครงการ : ผลของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter sp., 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia, 5LSO2 ต่อการเพาะปลูกอ้อยตอ 1 ในสภาพแปลงทดลอง
  Effect of nitrogen fixing bacteria, Enterobacter sp., 3LSO1 and Stenotrophomonas maltophilia, 5LSO2 on first ratoon sugarcane plantation in the field
หัวหน้าโครงการ : นิภา มิลินทวิสมัย
ทีมวิจัย :
นิภา มิลินทวิสมัย
หัวหน้าโครงการ
สุวรรณา เนียมสนิท
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ ใจศิล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลของเชื้อ NFB ได้แก่ Enterobacter sp., 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia, 5LSO2 ต่อการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 ในสภาพแปลงทดลอง

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินทางเคมีและจุลชีววิทยา

3. เพื่อทดสอบการอยู่ร่วมกันของเชื้อ NFB ทั้ง 2 ชนิด โดยวิธี Dual Culture

4. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณและการกระจายของเชื้อ NFB ที่ใส่ลงไปในดิน และต้นอ้อยในสภาพแปลงทดลอง

สถิติการเปิดชม : 735 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400