รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57A0018
ชื่อโครงการ : แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  Management of food security facet in economic and social for household and community in the area muang songkhla and sadao in songkhla province
หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ จุสปาโล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัยรัตน์ จุสปาโล
หัวหน้าโครงการ
สุริยา ยีขุน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดมพร ผลไกรเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

2. เพื่อประเมินการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

4. เพื่อหาแนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหารเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สถิติการเปิดชม : 1,397 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (25 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 315 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400