รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810009
ชื่อโครงการ : โหวตเพื่อใคร: พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกผู้แทนราษฎรไทย
  A Study of Thai Legislative Voting
หัวหน้าโครงการ : อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ทีมวิจัย :
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 มี.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อค้นหาแบบแผนการลงมติของผู้แทนฯ ไทย ตามแบบของการ “อิงฝ่าย”

2. เพื่อหาข้อเสนอแนะในการออกแบบ “ระบบการทำงานภายในของพรรคการเมือง” และ “บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยสมาชิกผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะความอิสระในการออกเสียงลงมติ” ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและการเมืองของไทย

สถิติการเปิดชม : 1,979 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 379 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400