รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810011
ชื่อโครงการ : การปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทย
  Military Reform and Redesigning Military Education in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
ทีมวิจัย :
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
หัวหน้าโครงการ
ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจ รวบรวมและประมวลความรู้เชิงแนวคิดในการจัดระบบการศึกษาทางทหารในประเทศประชาธิปไตยหรือประเทศที่จัดระบบทหารเป็นกองทัพอาชีพ จากทั้งประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐและยุโรป และประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านแล้วในเอเชียและลาตินอเมริกา

2. เพื่อสำรวจ รวบรวมและประมวลความรู้เชิงตัวแบบของระบบการศึกษาทางทหารจากต่างประเทศ หรือประสบการณ์เชิงภาคปฎิบัติของระบบการเรียนการสอนจริงในประเทศต่างๆ ทั้งจากประเทศต้นแบบทางตะวันตก ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการผ่านเปลี่ยนจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยในประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียและลาตินอเมริกา และประเทศที่มีสถานการณ์ร่วมกับประเทศไทยในปัจจุบันหรืออยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน

3. เพื่อนำองค์ความรู้จากต่างประเทศทั้งด้านแนวคิดและตัวแบบจริงจากประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายมาเป็นฐานของการออกแบบ และสามารถนำเสนอตัวแบบของระบบการศึกษาทางทหารใหม่ที่เหมาะสมกับกรณีของไทย

4. เพื่อให้การนำเสนอตัวแบบใหม่นี้มีน้ำหนักต่อการปฏิรูปกองทัพทั้งในระยะสั้นและยาว จึงควรมีงานวิจัยหลักอีกชิ้นหนึ่งดำเนินควบคู่เป็นคู่ขนานกันไปอีกเรื่องหนึ่งคือ “การเปรียบเทียบต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ในการผลิตทหารต่อคนต่อปีระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่” เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหนือไปจากเรื่องทหารอาชีพแล้ว ระบบการศึกษาแบบใหม่ยังสามารถที่จะช่วยลดงบประมาณทางทหารลงได้อย่างมาก และเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้กองทัพมีขนาดเล็กลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถิติการเปิดชม : 556 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400