รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810017
ชื่อโครงการ : การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย
  The Judicialization of the Politics and Thai Constitutional Court
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ปรีชาศิลปกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าโครงการ
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการปรากฏตัวของแนวความคิดและความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองเชิงตุลาการ (Judicialization of the Politics)

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างการยอมรับ/การโต้ตอบต่อบทบาทการเมืองเชิงตุลาการในประเทศต่างๆ ซึ่งจะเน้นในกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใหม่ (New Democracies) จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของไทย และส่งผลต่อการปรากฏตัวของศาลรัฐธรรมนูญของไทย

4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างการยอมรับ/การโต้ตอบต่อบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในสังคมไทย

สถิติการเปิดชม : 2,877 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 169 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400