รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัย
  The development of Total mixed ration (TMR) containing oil palm frond as a source of roughage with additional by-pass fat for cattle feedlot in the upper southern Thailand : Sriwichai Cattle Feedlot Model
หัวหน้าโครงการ : โอภาส พิมพา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โอภาส พิมพา
หัวหน้าโครงการ
อุมาพร แพทย์ศาสตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บรรเทิง ทิพย์มณเทียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการด้านอาหารในการเลี้ยงโคขุนของภาคใต้ โดยการสร้างสูตรอาหารผสมเสร็จ TMR ที่ใช้ทางใบปาล์มเป็นแหล่งเยื่อใย และเสริมไขมันไหลผ่าน สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนภายใต้เครือข่ายโคขุนศรีวิชัยของภาคใต้ เพื่อเป็น model ของ integrated research ในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคใต้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงสร้างการผลิตและวิถีชีวิตของเกษตรกร ฐานทรัพยากรของภาคใต้

2. เพื่อผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดี สำหรับตลาดเนื้อของภาคใต้

3. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตและการยอมรับของตลาด

สถิติการเปิดชม : 1,094 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาชุดความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ไทย (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 189 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400