รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820027
ชื่อโครงการ : แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
  Management administration guideline for value added of feedlot dairy cattle to produce meat quality (Phase II)
หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สะวานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุริยะ สะวานนท์
หัวหน้าโครงการ
ศศิธร นาคทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
คงปฐม กาญจนเสริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีพร เรืองพริ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูมิพงศ์ บุญแสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารผสมเสร็จ และอาหารข้นร่วมกับหญ้าเนเปียร์หมักหรือสด

2.เพื่อศึกษาอิทธิของปริมาณโปรตีนและพลังงานที่โคนมเพศผู้ในระยะโคก่อนขุนได้รับในแต่ละวันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิต

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการให้อาหารหยาบชนิดต่างๆ (หญ้าเนเปียร์หมัก เปลือกและเหง้าสับปะรดหมัก และต้นข้าวโพดพร้อมฟักหมัก) กับโคนมเพศผู้ในระยะขุน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ

สถิติการเปิดชม : 1,449 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 208 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400