รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820028
ชื่อโครงการ : การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)
  Improvement of Papaya Varieties and Cultivation System for Food Industry (Phase I)
หัวหน้าโครงการ : เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
หัวหน้าโครงการ
ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริชาติ เบิร์นส
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชรพล ชยประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติสุดา เหลืองวิลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และเผยแพร่พันธุ์มะละกอสายพันธุ์แขกดำ รุ่น S4

2. เพื่อสร้างประชากรผสมข้ามพันธุ์มะละกอ

3. เพื่อสร้างสายพันธุ์มะละกอ รุ่น S6

4. เพื่อให้ได้ต้นแบบระบบการปลูกมะละกอในโรงเรือนมุ้งตาข่าย

สถิติการเปิดชม : 854 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400