รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820033
ชื่อโครงการ : การผลิตมะพร้าวอ่อนในสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง
  Young Coconut Production under Climate Variation Scenarios
หัวหน้าโครงการ : กฤษณา กฤษณพุกต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณา กฤษณพุกต์
หัวหน้าโครงการ
รพี ดอกไม้เทศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพยา ไกรทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัฐชา รอดรักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีร์ หะวานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติสุดา เหลืองวิลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราตรี บุญเรืองรอด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภธิดา อับดุลลากาซิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันชาติ นิติพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาสันต์ ศารทูลทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวเรศ อารีกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชิรญา อิ่มสบาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลพ ภวภูตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการออกดอกติดผลของมะพร้าวน้ำหอม ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้แก่ การพัฒนาการเกิดตาดอกในระยะต่างๆ จำนวนดอกแต่ละเดือนและความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ เหล่านี้กับสภาพแวดล้อม รวมทั้งการแก่งแย่งอาหารหลังการติดผลในมะพร้าวซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการออกดอกติดผลของมะพร้าวน้ำหอมมากขึ้น

2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดผลแตกเพิ่มขึ้น ได้แก่การสะสมลิกนินในส่วนของกะลามะพร้าว และปัจจัยที่น่าจะเกี่ยวข้องได้แก่ สภาพอากาศ รวมทั้งการจัดการได้แก่การให้น้ำ

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของละอองเกสรของมะพร้าวพันธุ์อื่นว่ามีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอมหรือไม่

4. เพื่อให้ทราบปริมาณธาตุอาหารในดินและต้นมะพร้าวของสวนที่มีการจัดการดี เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานธาตุอาหารของมะพร้าวจากประเทศที่ผลิตมะพร้าวสำคัญๆ เพื่อเสนอเป็นค่ามาตรฐานธาตุอาหารสำหรับมะพร้าวอ่อนต่อไป ซึ่งจะทำให้สามารถแนะนำการให้ปุ๋ยแก่ต้นมะพร้าวน้ำหอมอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้ทราบศักยภาพและความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพิ่มจากพื้นที่ปลูกเดิม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

สถิติการเปิดชม : 706 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 72 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400