รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840033
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตจริยธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  The Research and Development of The Set of Activities for Improving Ethical Mind of Vocational School Students in Chiang Mai Province.
หัวหน้าโครงการ : นงนภัส พันธ์พลกฤต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นงนภัส พันธ์พลกฤต
หัวหน้าโครงการ
ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวัดจิตจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่

ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตจริยธรรม

สถิติการเปิดชม : 1,636 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (111 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 200 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400