ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ทั้งหมด 111 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนรวม
ชนิศา ตันติเฉลิม 2562
PDF Icon
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตามหลักมะกอศิดอัชชะรีอะฮ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
อิสมาอีล ราโอบ2562
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ด้วยปัญญาของเยาวชน
นงนภัส พันธ์พลกฤต2562
PDF Icon
การศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืน
อนุสรา สุวรรณวงศ์2562
PDF Icon
การศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการสร้างความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม
ทัศนีย์ อุนวิจิตร2561
PDF Icon
โครงการให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่นักวิจัยในโครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 : การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
อภิชัย พันธเสน2561
PDF Icon
การพัฒนาหุ่นยนต์แบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดเกมเป็นฐานร่วมกับโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
เนาวนิตย์ สงคราม2561
PDF Icon
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อิสลามของผู้สูงอายุมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาตำบลเขาตูมและตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เกษตรชัย และหีม2561
PDF Icon
การพัฒนาชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนคิดเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
วิภารัตน์ แสงจันทร์2561
PDF Icon
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับการเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ปกรณ์ ยุบลโกศล2561
PDF Icon
การพัฒนามาตรวัดความเจริญงอกงามแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปิยะทิพย์ ประดุจพรม2561
PDF Icon
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศิลปะในชั้นเรียนแบบเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการทดลองขยายผล
สัญชัย สันติเวส2561
PDF Icon
การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถการคิดเชิงบริหารของผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศรัล ขุนวิทยา2561
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการสอบแบบ PISA โดยใช้แนวคิดการอ่านจากต้นแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์2561
PDF Icon
ชุดกระตุ้นพัฒนาการด้านทักษะการเคลื่อนไหวด้วยเกมสามมิติสำหรับเด็กพิการช่วงปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านทักษะการเคลื่อนไหวไม่สมวัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ทองทวี จิตพรมมา2561
PDF Icon
การออกแบบชุดทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์โดยการใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟนผ่านกระบวนการแนวคิดสะเต็มศึกษา
ชาติ ทีฆะ2561
PDF Icon
การพัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิกติกส์เพื่อพัฒนากำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
อนุชัย รามวรังกูร2561
PDF Icon
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นันทิยา ดวงภุมเมศ2559
PDF Icon
แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม
สุมิตร สุวรรณ2559
PDF Icon
การพัฒนาแบบวัดเชาวน์อาชีพออนไลน์สำหรับนักเรียนไทย
เพ็ญนภา กุลนภาดล2559
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ทั้งหมด 111  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400