รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840046
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระทำผิดซ้ำเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตก่อนคืนสู่สังคม
 
หัวหน้าโครงการ : พัชรา สินลอยมา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พัชรา สินลอยมา
หัวหน้าโครงการ
มุทิตา มากวิจิตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนศ เกษศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อทำความเข้าใจกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในมิติของการให้คุณค่าชีวิตในอดีต ความหมายของการมีชีวิตในปัจจุบัน และความมุ่งหวังต่อชีวิตในอนาคต

2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากการกระทำผิดซ้ำสู่การตระหนักในคุณค่าของชีวิตเพื่อการกลับตนเป็นคนดีและการมีทัศนคติเชิงบวกของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมและทัศนคติ

สถิติการเปิดชม : 1,139 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 112 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400