ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาดัชนีวัดความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาของประเทศไทย
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง2561
PDF Icon
พัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม
ธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ2561
PDF Icon
สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์2561
PDF Icon
โครงการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
พุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล2561
PDF Icon
โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้ระดับสังคมและข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เข็มพร วิรุณราพันธ์2560
PDF Icon
ผลกระทบของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สุมณี ศุภกรโกศัย2560
PDF Icon
ศึกษาและถอดบทเรียนตัวแบบการจัดการเชิงระบบการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนเชิงพื้นที่
สรรชัย หนองตรุด 2559
PDF Icon
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
จารุวัจน์ สองเมือง2559
PDF Icon
ครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน : การพัฒนาปรับปรุงและนำโครงการครอบครัวสำคัญไปประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์2559
PDF Icon
การสังเคราะห์องค์ความรู้การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็ก
เรณู สุขารมณ์2558
PDF Icon
การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย
ดวงจันทร์ วรคามิน2558
PDF Icon
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระทำผิดซ้ำเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตก่อนคืนสู่สังคม
พัชรา สินลอยมา2558
PDF Icon
การศึกษานโยบายการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงในนักเรียนอาชีวศึกษา
ไพรินทร์ ชลไพศาล2558
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งหมด 13  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400